Nahoru
 
Podpořte nás na facebooku
Program

O nás

Nejsme strana – jsme koalice. Koalice pro Chrudim. Město Chrudim považujeme za svůj domov, na budoucnosti Chrudimi nám záleží. Komunální politika nesmí kopírovat tu celostátní, nesmí být systémem penězovodů a individuálních zájmů.

Máme zkušenosti, máme nadšení, máme vize. Jsme zvyklí nést zodpovědnost, v práci i v politice. Stojí za námi výsledky, máme zkušenosti – a Vy máte zkušenosti s námi.

Strany komunální politiku rozdělují, parcelují podle barev a vlivu – Koalice pro Chrudim chce naopak spojovat. Ve městě žijeme společně, ať nosíme jakýkoliv dres.

Chceme a umíme být těmi, kdo komunikují, kdo usilují o kompromis, který neohýbá záda a nenatahuje dlaň. Nehodláme mlčet k levárnám a podrazům, ale když jde o dohodu, která prospívá občanům města, umíme se domluvit, držet slovo.

Mezi námi jsou ženatí i svobodní, ženy i muži, mladí i ti starší. Navzájem se doplňujeme a víme, co chceme. Aby se v Chrudimi žilo tak dobře, jak na královské věnné město sluší a patří. Aby, když se někde řekne Chrudim, zaznělo: Jo, pane, Chrudim, tam se maj dobře. Tam není žádnej Kocourkov.

Program

Program

Volební program Koalice pro Chrudim 2014

PREAMBULE

Koalice pro Chrudim chce být slušnou a zodpovědnou politickou silou ve městě. Chceme konec aférám, konec politikaření, konec prosazování separátních nebo dokonce osobních zájmů na úkor občanů voličů. Na rozumných řešeních se chceme dohodnout i s ostatními.

MĚSTO CHRUDIM A BUDOUCNOST

Chrudim byla a naším cílem je, aby zůstala významným hospodářským, společenským a kulturním centrem. Jsme přesvědčeni, že tuto roli lze posilovat plněním programu strategického rozvoje města a dalších rozvojových strategických dokumentů. Je třeba tyto dokumenty řádně, průběžně a včasně aktualizovat a při tom aktivně získávat názory a podněty občanů. Nepřipustíme ovlivňování územního plánu soukromými potřebami nebo dokonce jeho podřizování zájmovým skupinám. Je nutné zamezit dalšímu záboru kvalitní orné půdy pro výstavbu dalších obchodních center. Bez výjimek necháme zpracovat územní studie na všechna důležitá území. Podporujeme a budeme nadále podporovat potřebnou a složitou práci výborů a odborných komisí volených orgánů města. Vítáme iniciativu občanů v jednotlivých částech města a budeme ji podporovat. Velmi významnou je spolupráce veřejné správy s přirozenými komunitami ve městě - neziskovými organizacemi, církvemi, odborovými, profesními, zájmovými sdruženími a dalšími subjekty. Naším dlouhodobým a strategickým záměrem je nabídnout okolním obcím a městům oboustranně výhodnou spolupráci. Víme, že nežijeme izolovaně, přejeme si, aby naše dlouhodobá dobrá spolupráce pokračovala a rozvíjela se ve prospěch celého regionu. Naším programem a snahou bude účinně získávat zdroje z EU, abychom nepromeškali výzvy a finanční prostředky nového projektového období.

CHRUDIM A DOPRAVA

Chrudim nutně potřebuje urychleně a efektivně vyřešit obchvat města. Předpokládáme dokončení 1. etapy obchvatu, ale musíme vyvinout velké úsilí k přípravám a realizaci 2. etapy ve spolupráci s městem Slatiňany. To je zásadní problém dopravy. Dále je nutná údržba a rekonstrukce městských ulic, hlavní však bude oprava již dosluhujících stávajících průtahů státních komunikací ve městě po zprovoznění obchvatu. Budeme podporovat napojení areálu bývalé Transporty na budovaný obchvat, aby těžká doprava byla dislokována mimo město. Budeme podporovat přípravu západního obchvatu města. Pozornost budeme věnovat problému parkování ve městě a podporovat jak krátkodobá, tak dlouhodobá řešení, protože pokud nebudou parkovací místa, tak nebudou ani návštěvníci ve městě. Také zaměstnanci, kteří pracují v historickém centru, potřebují parkovat za přijatelné ceny. Mimo to je nutné řešení především parkovacích míst v sídlištích. Nutné je také řešení cyklostezek a zprůchodnění města pro cyklisty, aby vznikla ucelená síť cyklostezek. Je třeba zajistit větší bezpečnost chodců, více opravovat chodníky a zvýšit i bezpečnost dopravy revizí dopravního značení, případně stavebně upravit problémové lokality, například Vrchlického ulici u mostu, kde končí cyklostezka a není vyznačen přechod. V zájmu ochrany občanů před úrazy je nutné zintenzívnit úklid chodníků v zimním období, a to zejména v ranních hodinách, kdy vychází lidé do práce a děti do školy.

CHRUDIM A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Městskou zeleň chápeme jako prvek prostředí významně ovlivňující pozitivním směrem mikroklima v městských lokalitách, proto budeme důsledně bránit znehodnocení městských zelených ploch a vytvářet podmínky pro jejich využití k aktivnímu odpočinku. Budeme podporovat obnovu městské zeleně, zejména v okolí obytných domů a uličních stromořadí, včetně zajištění odborné zahradnické péče v dostatečném rozsahu a četnosti. Zásadní je šetrně hospodařit v městských lesích a vytvářet podmínky pro jejich využití i k rekreačním účelům. Bezpodmínečné je důsledně vyžadovat na investorech následnou úpravu zeleně po ukončení stavby. Musíme chránit a obnovovat zeleň jako nejlepší ochranu proti kancerogennímu prachu, hluku a horku. Musíme minimalizovat vznik rozsáhlých zabetonovaných povrchů. Budeme usilovat o zefektivnění boje proti nepříjemným živočichům (holubům a hlodavcům) se zapojením místních občanů a institucí.

CHRUDIM A BYDLENÍ

Byť se v Chrudimi za poslední roky v oblasti kvality bydlení pokročilo viditelně vpřed, stále je před námi mnoho nesplněných úkolů. Proto chceme finanční prostředky z prodeje domů důsledně investovat zpět do infrastruktury bytového fondu. Zajistit městským rozpočtem minimální standard služeb občanům - aktivně reagovat na potřeby občanů ve vedení a intervalech místní veřejné autobusové dopravy, frekvenci úklidu komunikací, minimální počet sečí trávy na veřejných prostranstvích apod. Musíme zachovat pestrou občanskou vybavenost na sídlištích, především pro děti, starší a handicapované občany. S pomocí různých resocializačních a preventivních programů, s pomocí dobrovolníků a neziskových organizací, ale i s pomocí policie transformovat městské lokality trpící projevy sociálně problematických spoluobčanů na místa s přijatelným standardem veřejného pořádku a kvality života. Chceme usilovat o zisk dalších finančních prostředků pro dokončení procesu revitalizace panelových sídlišť. Budeme podporovat řešení prvního (startovacího) bydlení pro mladé rodiny.

CHRUDIM A ZDRAVOTNICTVÍ

Zdraví je důležitý dar, se kterým musíme zacházet co nejlépe. Musíme proto podporovat všechny programy a cesty k zachování zdraví a zdravého stylu života. Současně musíme pomáhat všemi dostupnými cestami těm, kteří v nemoci pomoc potřebují. Podpoříme činnost neziskových organizací zaměřených na sociální a zdravotní oblast (rozvoj sociálních programů, programů na pomoc dlouhodobě nemocným a obecně sociálních služeb). Chceme klást důraz na dobrovolnický program pro dlouhodobě nemocné i osamělé, který pomůže rozšířit a zkvalitnit péči a zachovat důstojnost života nemocných. Dostupnými programy budeme podporovat dlouhodobou zdravotní péči v domácnosti, v terénu a ambulantní péči přizpůsobenou hlavně potřebám pacienta. S tím souvisí i podpora a přístup k zajištění odpovídajících pomůcek, personálního zabezpečení a sociálních služeb. Zásadním zařízením pro Chrudim a okolí je nemocnice. Všemi silami budeme podporovat její rozvoj tak, aby byla významným poskytovatelem kvalitní péče v rámci krajského zdravotnictví. Podpoříme aktivity, které budou specializované na unikátní léčebné postupy a přístupy tak, aby se nemocnice stala atraktivní pro širší okruh pacientů. Zásadně budeme bránit zmenšování rozsahu poskytované péče. Budeme nadále podporovat zařízení sociální péče a hospic v Chrudimi a podporovat hnutí paliativní medicíny a domácí hospicovou péči se zajištěním veškerého komplementu s tím spojeného, doprovázení pacienta a jeho rodiny v této nelehké části života s důrazem na osobní přístup. Pro podporu zdraví jednotlivce budeme usilovat o včasné a viditelné zveřejňování všech preventivních programů hrazených z veřejného zdravotního pojištění. Budeme se zasazovat o důsledné předcházení závislostem jakéhokoliv typu včetně kuřáctví a budeme chránit nekuřáky. Podpoříme zajištění zdravotní péče pro lidi žijící na okraji společnosti a bezdomovce. Budeme usilovat o důslednou realizaci komunitního plánování hlavně pro osoby se zdravotním postižením, seniory, rodiny s dětmi a mládež.

CHRUDIM A SOCIÁLNÍ PROBLEMATIKA

Sociální problematika se týká každého občana Chrudimi. Jsme velké město a to s sebou nese celou řadu sociálních problémů, které je třeba řešit. Sociální problematiku nevnímáme odděleně, ale jako téma prolínající se také oblastí zdravotnictví a školství, s nimiž také musí být synergicky řešeno. Nechceme mít v Chrudimi problémové aktivity, proto se budeme se snažit minimalizovat právě hráčské aktivity, hazard z města vymístíme! Zvýšíme kontroly restaurací, večerních prodejen a nočních podniků – zamezíme podávání alkoholu mladistvým. U zdrojů opakovaného rušení nočního klidu (zejména na sídlištích) omezíme noční provoz. Posílíme program pro zdravé volnočasové aktivity starších dětí a mládeže jako prevenci sociálně-patologických jevů. Zřídíme další sofistikované herní plochy, více podpoříme činnost mimoškolních zařízení a kvalitních zájmových sdružení. Budeme podporovat sociální služby zejména pro seniory a zdravotně znevýhodněné občany ve městě (podpora kvalitního samostatného života, osobní asistence, pečovatelská služba, odlehčovací služby). Podpoříme působení neziskových organizací poskytujících služby sociální prevence. Chceme podporovat informovanost seniorů a občanů se zdravotním znevýhodněním o jejich právech a možnostech.

CHRUDIM A RODINA

Podpora rodin s dětmi je pro nás jednou z hlavních priorit. Fungující rodinu chápeme jako základní stavební jednotku zdravé společnosti a chceme ji aktivně chránit a pomáhat jí. Za pomoci efektivního grantového systému podpoříme a zajistíme větší podporu neziskových organizací, které se věnují dětem a rodinám, a to včetně poskytování vhodných prostor pro jejich působení. Nepřipustíme výstavbu domů a revitalizaci sídlišť bez zajištění potřebné občanské vybavenosti včetně dětských hřišť. Budeme usilovat o další rozšiřování a zkvalitňování herních ploch a zařízení pro aktivní trávení volného času dětí a mládeže. S tím souvisí i podpora mimoškolních zařízení, domů dětí a mládeže atp. Jsme pro další rozšiřování venkovních tělocvičen tak, aby byly snadno dostupné i seniorům. Za zvláště důležité pak považujeme rozvoj podmínek pro kvalitní a zdravé volnočasové aktivity dětí staršího školního věku a dospívající mládeže, neboť tyto věkové kategorie jsou nejohroženější sociálně patologickými jevy.

CHRUDIM A ŠKOLSTVÍ

Roli města v oblasti školství nevnímáme jen jako povinnost postarat se o školy, které město zřizuje. Školství a vzdělávání je oblast, ve které musí město hrát aktivní roli, a to za účelem podpory a pomoci všem stupňům vzdělávání. Budeme aktivně vytvářet podmínky pro lepší pokrývání poptávky rodičů po předškolní péči a aktivně pokračovat v procesu rekonstrukce budov (včetně vnitřního technického vybavení) základních škol, školních hřišť, stejně jako domu dětí a mládeže. Školní hřiště a tělocvičny více otevřeme veřejnosti. Budeme všestranně podporovat rozvoj technického a přírodovědného vzdělávání na školách zřizovaných městem i mimo ně. Stejně tak ale budeme podporovat i rozvoj výchovy k vlastenectví a morální odpovědnosti vůči rodině, městu i regionu. Chceme zvýšit informovanost školní mládeže o památkách a historii Chrudimě např. formou tématických procházek městem s erudovanými průvodci - nabádáním k ochraně památek před vandalismem, sprejováním. Za pomoci grantového systému a zejména pak za pomoci evropských dotací budeme podporovat zavádění moderních technologií a metod ve výuce, stejně jako další vzdělávání pedagogických pracovníků tímto směrem. Chceme podporovat působení kvalitních středních škol ve městě formou vytváření podmínek pro jejich rozvoj. Aktivně budeme v této oblasti spolupracovat s Pardubickým krajem jako zřizovatelem většiny středních škol ve městě. Budeme také podporovat tlak státní správy na zdravé stravování dětí a mládeže ve školách a školských zařízeních.

CHRUDIM A SPORT

Sport nevnímáme jen jako hon za vrcholovými výsledky (vč. podpory pouze těch oblastí, které těchto výsledků dosahují). Podporujeme koncept sportu jako zábavy a zdravého vyžití pro široké vrstvy obyvatel, zejména pak dětí a mládeže. Proto chceme dokončit opravu Městského stadionu (bývalý stadion Elite) a podporovat stávající sportoviště a zařízení u Chrudimky včetně opravy tribuny. Budeme podporovat meziškolní soutěže v různých sportovních odvětvích, které přilákají děti k pravidelnému sportování (kopaná, lední hokej, basketbal, házená, florbal, lehká atletika, bojové sporty …).

CHRUDIM A KULTURA

Chrudim se stále honosí přízviskem „Atény východních Čech“. Chceme skutečně naplňovat toto úsloví. Máme městskou památkovou rezervaci, vynikající divadlo, rozvinuté spektrum kulturních spolků a neziskových institucí, bohatou historii a zázemí. Budeme proto usilovat o údržbu, rozvoj a modernizaci kulturního zázemí včetně prostor pro klubovou činnost. Budeme aktivně pečovat o městskou památkovou rezervaci, chránit ji před necitlivými a nekvalifikovanými zásahy a vhodnými způsoby podporovat další oživení centra města. Efektivním grantovým systémem chceme podporovat amatérskou kulturní činnost ve spolupráci s kulturní komisí Rady města, jejíž odbornou prestiž chceme posílit. Chceme rozvíjet rozumný patriotismus, např. propagací významných kulturních a historických výročí města a s nimi spojených kulturních a společenských aktivit. Budeme podporovat letní kino a jeho využití i pro další, především amatérské a spontánní aktivity. Budeme podporovat spolky zaměřené na místní vlastivědnou, přírodovědnou a kulturní činnost. Chceme různými formami zvyšovat konkurenceschopnost města na poli cestovního ruchu.

CHRUDIM A BEZPEČNOST

Chceme, aby Chrudim byla příjemným a bezpečným městem, proto podpoříme další aktivity Městské policie a její další posílení tak, aby byl zajištěn pořádek a bezpečnost po celém městě. Občané musí vědět, že Městská policie je vždy a rychle tam, kde hrozí nebezpečí zdraví či majetku občanů. Je nutné udržovat a rozšiřovat kamerový systém, podporovat akceschopnost Městské policie. Nezbytným předpokladem je vytvoření podmínek, která omezují podhoubí patologických jevů (herny, neprůhledná a neudržovaná zeleň, neudržované objekty, nečistota a nepořádek, nedostatečné veřejné osvětlení…). Musíme se zasadit a jednat i o fungování Policie ČR a její služebny.

CHRUDIM A SPRÁVA MĚSTA

Občané musí vnímat Městský úřad jako podporu a ochranu, jako vstřícný úřad. Budeme podporovat vybavení úřadu technickými prostředky a budeme požadovat ochotu a vstřícnost od všech úředníků. Úřad je zde pro lidi a musí pomáhat řešit problémy nejen občanů, ale i města jako celku.

Kandidátka

Kandidátka

Kandidátka Koalice pro Chrudim

Předvolební akce

Předvolební akce

Předvolební akce
út 30. záříod 16 hodinNa kole i ve vzduchu s Koalicí pro Chrudim - oslava výročí cyklostezky a pouštění draků – Medlešice
st 1. říjnaod 19 do 21 hodinPlaveme k volbám s Koalicí pro Chrudim – krytý bazén
čt 2. října od 15 do 18 hodinZábavné odpoledne s Koalicí pro Chrudim a setkání s kandidáty - sídliště U Stadionu (u nákupního střediska)
čt 2. říjnaod 19 hodinOchutnávka Koalice pro Chrudim - setkání s kandidáty u skleničky vína - Chrudimská šatlava
pá 3. říjnaod 18 do 20 hodinPředvolební horko s Koalicí pro Chrudim - sauna v krytém bazénu
so 4. říjnaod 8 hodinZábavné dopoledne s Koalicí pro Chrudim a setkání s kandidáty - nákupní středisko Borzna
po 6. říjnaod 15 do 18 hodinZábavné odpoledne s Koalicí pro Chrudim a setkání s kandidáty - sídliště Na Rozhledně (u dětského hřiště)
po 6. říjnaod 17.30 hodinNa slovíčko s europoslancem Tomášem Zdechovským, Chrudimská šatlava
út 7. říjnaod 14 hodinZábavné odpoledne s Koalicí pro Chrudim a setkání s kandidáty - sídliště Na Šancích
st 8. října7 - 20 hodinNejsme troškaři - aneb závěr kampaně: Spojíme Chrudim - Resselovo náměstí - skákací hrad, kapela Mašinka Chrudim, pivo, víno... Akci přijede zahájit sám místopředseda vlády Pavel Bělobrádek
Náš lídr

Náš lídr

Roman Málek, MBA (33 let) – pořadatel akcí a projektový manažer

Absolvoval manažerské studium na Podnikatelské fakultě Vysokého učení technického v Brně, v současné době studuje další brněnskou vysokou školu. V letech 2006 – 2012 byl místostarostou města Chrudim pro dotační politiku a cestovní ruch. V současné době je jednatelem marketingové a konzultační firmy R36.cz, s.r. o., a pořadatelem akcí na portálu BEZVAakce.cz. Více než 15 let pracuje v neziskovém sektoru. Spoluzaložil chrudimské Občanské sdružení Altus, stál u zrodu Bambiriády a portálu Chrudimka.cz. Dlouhodobě se věnuje mediální výchově dětí. Je tajemníkem chrudimského klubu milovníků vína Chrudimská šatlava, více než osm let je místopředsedou Mikroregionu Chrudimska. Ze sportu jej zajímá kickbox, rovněž je velkým fanouškem motorismu a BMW. Rád cestuje, hraje šachy, jezdí na kole a fotografuje. Více informací najdete na www.kandidat.cz.

Řekli o nás

Řekli o nás

Na Romanovi Málkovi je mi sympatické, že sice mohl jít dál, ale zůstal v Chrudimi, v komunální politice, která ho baví. Svůj strategický přístup a tah na branku by jistě uplatnil jinde a jinak - ale on se rozhodl v tuto chvíli pro komunální politiku. Asi je to škoda pro Prahu, škoda pro Pardubice, ale výhra pro Chrudim.

Roman je zvyklý pomáhat druhým a bere politiku jako službu obci a občanům. Proto má moji plnou podporu

MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA, místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace

V mikroregionech schopné politiky nepotřebujeme my, co jsme v Praze, ale občané v jejich okolí. Komunální politik musí především budovat komunitu a používat zdravý rozum. Nemusí být zrovna sedlák, ale myslet by mu to mělo. Pár takových politiků v mikroregionech znám – a Roman Málek rozhodně patří mezi ně.

Ing. Marian Jurečka, ministr zemědělství

Roman Málek je nejen dobrý, optimistický a kamarádský člověk, ale také někdo, kdo je velmi náročný ke všem a především sám k sobě. Věci kolem něj zkrátka fungují a přesně takové lidi naše komunální politika potřebuje. Citlivé, ale zároveň důsledné řešení všech problémů, i těch nepopulárních, tam je Roman jako ryba ve vodě. Ať se Ti vede Romane.

Ing. Jan Bartošek, místopředseda Poslanecké sněmovny ČR

S Romanem Málkem jsem se pracovně seznámil při činnosti Mikroregionu Chrudimsko. Nyní se občas potkáváme i neoficiálně, např. naposledy v chrudimské vinárně Šatlava o Chrudimské pouti. Máme si co říci, i když ne vždy spolu souhlasíme. Profesně oceňuji jeho přehled a orientaci v problematice evropských dotací, mediální zdatnost, organizační schopnosti. Většina plánovaných akcí pro zástupce Mikroregionu Chrudimsko byla převážně v jeho gesci a vždy bylo vše připraveno ke spokojenosti všech účastníků - stačilo „nadhodit“ námět a přibližný termín a o zbytek se vždy postaral. Do veřejného života určitě patří a jak jej znám, „nuda“ s ním určitě nebude.

Vladimír Pecina, starosta Rabštejnské Lhoty

Tomáše Kopeckého jsem poznal před víc než deseti lety a měl jsem možnost s ním spolupracovat na celé řadě aktivit - v rádiích i jinde. Jako fotograf se aktivně účastnil spousty mých vystoupení, ve svém volném čase a dobrovolně. Tomáš Kopecký je člověk připravený pomáhat, muž stálých názorů, až prvorepublikově spolehlivý Do voleb budu Tomášovi určitě držet palce.

Luboš Novák - moderátor, DJ, hlas TV Nova

Romana Málka znám asi rok, ale i za tak krátkou dobu jsem se mnohokrát přesvědčil, že má vždy dobrou náladu a nikdy neodmítne, pokud je požádán o pomoc. Považuji jej za schopného organizátora. Umí naslouchat ostatním lidem a věřte tomu, že za dobrou věc se bude rvát do roztrhání těla. Město Chrudim a Chrudimská nemocnice v něm má skvělého zastánce. A v neposlední řadě je znalcem vína :)

MUDr. Vít Ulrych, lékař - onkolog Onkologického centra Multiscan Pardubice a Pardubické krajské nemocnice

Tomáše Kopeckého znám dlouho. Je na něm sympatické, jak usiluje o změnu všeho, co nefunguje. Tomáš je férový parťák, na kterého bylo vždy spolehnutí. Ve své práci jsem zvyklý potkávat lidi a dělat si o nich obrázek. Mám rád ty, kdo stojí za svým slovem, a Tomáš mezi takové lidi patří. Držím mu palce, aby byl minimálně stejně dobrý politik, jako je fotograf, a aby zůstal svůj.

Josef IX. - zpěvák, hudební skladatel, textař

Romana Málka osobně znám od roku 2007, kdy jsem jako místostarostka města poprvé navštívila jednání Mikroregionu Chrudimsko. Pamatuji si, že mě tehdy upoutal informacemi o průběhu realizovaného projektu a jakýmsi vnitřním nábojem, se kterým tam tehdy mluvil o připravovaných aktivitách. Mám-li být upřímná, činnost našeho mikroregionu bych si bez Romana vůbec nedokázala představit. Většinou to bývá tak, že několik týdnů v obecné rovině řešíme možnosti exkursí a získávání příkladů dobré praxe pro zástupce obcí a v konečné fázi je to právě Roman, který celou aktivitu pro kolegy zorganizuje, zajistí dopravu, ubytování včetně kompletního a velice zajímavého a přínosného programu.

V posledních měsících s Romanem spolupracuji na projektu, který je realizován v rámci celého ORP Chrudim. Jedná se o velmi náročnou práci nejen z pohledu časového, ale hlavně z pohledu spolupráce celého týmu koordinace jednotlivých úkolů. Opět je to právě Roman, kdo je pilířem této práce. Mám ráda lidi, kteří si za každých okolností dokáží poradit, lidi, kteří zvedají telefony, lidi kteří se snaží pomoci hned a bez zbytečných dotazů. Pro mne je Roman parťák, se kterým ráda spolupracuji, ale i člověk, se kterým si ráda dám skleničku a popovídám o životě.

Martina Lacmanová, starostka města Chrast

Tomáše Kopeckého znám krátce, asi rok, ale jako bych ho znala celý život. V jeho společnosti bývám ráda. Je vstřícný, společenský, pozorný, umí naslouchat a podpořit. Jeho životní energie je nakažlivá. Svými činy a názory mne motivoval a dal víru v lepší zítřky. Raději nebude ani spát, jen aby mu něco důležitého neuniklo. Je všude tam, kde je ho třeba. Do své práce, která je mu zároveň koníčkem, dává srdce i fotoaparát, který (mám takový pocit), nosí sebou úplně všude.

Hana Skokanová – web manager Tamsin London, modelka

Romana jsem poznal před více než 10 lety. Celou dobu obdivuji jeho sílu a energii v pracovním a soukromém životě. Jako pořadatel Bambiriády měl vždy vše perfektně připraveno do nejmenšího detailu. Ve stejném duchu se nese i jeho politická kariéra. Často vidím, jak Roman bojuje s konzervativními přístupy ostatních politiků, kteří již nemají chuť cokoliv změnit. Roman je mladý a cílevědomý politik, který bojuje za spravedlnost a za občany. Některé jeho metody se mohou jevit trochu drastičtější, ale jiným způsobem nelze poukázat na to, že je něco špatně a že to lze změnit. Díky Romanovi mám ještě naději, že existují slušní politici, kterým jde o blaho spoluobčanů a ne jen o svou vlastní kapsu. Doufám, že politiků, jako je Roman, bude přibývat.

Ing. Pavel Vít, doktorand FIT ČVUT v Praze

S Romanem se známe více než patnáct let. Po všechna ta léta nás spojuje práce v neziskovém sektoru. Roman je skromný, pracovitý člověk, ve své práci náročný k sobě i ke svému okolí. A nebyl by to on, kdyby něčím nevybočoval, například odvahou vidět a dělat i nepopulární věci. No, a to je Roman, člověk s velkým otevřeným srdcem, který má moji plnou důvěru.

Marcela Kolmanová, ředitelka stacionáře MIREA

Romana Málka znám od roku 2012, seznámili jsme se díky oboustrannému zájmu o sport. Roman příležitostně navštěvuje náš sportovní klub, kde se věnuje kickboxu. Za tu dobu jsme se seznámili i mimo klub a stali jsme se přáteli. Z Romana vždy vyzařuje pozitivní nálada a charizma. Vím, že kdybych potřeboval s čímkoliv pomoci, mohu se na něj obrátit. Velmi se mi líbí, že Roman soustavně upozorňuje na nekalé praktiky, které se v rámci města Chrudim odehrávají a zejména, že se nebojí jít se svou kůží na trh a vždy řekne svůj názor. Kamarád a bojovník se srdcem na tom pravém místě..."

Dominik "Shaim" Ulrich, trenér

Podporuji Romana Málka a Koalici pro Chrudim, protože si jich vážím, znám jejich práci a vím, že mají srdce na pravém místě. Pevně věřím, že i Vy tuto práci oceníte a podpoříte je zaškrtnutím celé kandidátky. Bez Vašich hlasů to opravdu nepůjde."

Tomáš Zdechovský, europoslanec

Náš lídr

Kontaktní informace

Koalice pro Chrudim, kontaktní místo po předchozí dohodě: Školní náměstí 11, Chrudim, tel.: 731 561 465, e-mail koalice@chrudimka.cz